ETYKA BIZNESU

Etyka biznesu to nie jedynie nakazy i zakazy, to przede wszystkim wizja roli i funkcjonowania przedsiębiębiorstw w społeczeństwie i gospodarce. Etyka biznesu poprzez proponowanie takiej pozytywnej wizji może przyczyniać się do rozwoju biznesu, przedsiębiorczości i kreatywności stając się swoistą licencją na działanie.
Jednym z zadań etyki biznesu jest podpowiadanie biznesowi co oznacza odpowiedzialność za wpływ na człowieka, gospodarkę, społeczeństwo i środowisko.
Taką koncepcję etyki biznesu staram się promować w prezentowanych w tej sekcji książkach, raportach, artykułach.

Sroka R. (2021). Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu, Poltext, Warszawa

Sroka R. (2016). Etyka i prawa człowiek w biznesie. W poszukiwaniu metody, UKSW, Warszawa

 


Sroka R. (2021). Kodeks etyki e-commerce, w: Odpowiedzialny e-commerce. Raport e-Izby 2021, Izba Gospodarki Elektronicznej, Warszawa, s. 84-117.

Sroka R. (2023). Polityczny aktywizm korporacyjny – próba zdefiniowania pojęcia i wyznaczenia kryteriów etycznych, w: Zadania etyki gospodarczej w dobie kryzysu, red. J. Sójka, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań 2023.

  • Sroka R. (2023). Etyczny i zrównoważony ład korporacyjny, w: Przedsiębiorczość, Etyka i Odpowiedzialność, red. I. Koładkiewicz, W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 

·       Sroka R. (2023). Prawa podstawowe Ferdinanda von Schiracha – nowe obszary, stare wyzwania, w: Etyka obowiązku i wartości, red. A. Kobyliński, A. Waleszczyński, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

Sroka R. (2021). Nowa etyka dla klimatu? w: Biznes na rzecz zmiany, Centrum UNEP/GRID, Warszawa.

  • Sroka R. (2023). Etyka w przedsiębiorstwie, w: Empatyczne instytucje. Prawa dziecka jako prawa człowieka w praktyce organizacji, Konrad Ciesiołkiewicz, Newsline, Warszawa.

 

Sroka R. (2021). Prawa człowieka w polityce i praktykach inwestycyjnych Abris Capital Partners, w: Biznes i prawa człowieka. 10 lat wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, red. Marcin Kilanowski, Warszawa.

Rok, B., Sroka, R. (2019). 25 lat etyki biznesu w Polsce, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

Sroka, R. (red.) (2018). Etyka biznesu – wokół kluczowych zagadnień, Ministerstwo Rozwoju i Finansów, Warszawa

 

Sroka R. (2018). Organizacje branżowe a etyka biznesu. Jak organizacje branżowe mogą wyznaczać i egzekwować standardy etyczne. Przewodnik po dobrych praktykach, Ministra Rozwoju i Finansów, Warszawa

Faracik B. (red.), Sroka R. i inni (2020). Praca przymusowa. Poradnik jak ją rozpoznać i przeciwdziałać, Publikacja przygotowana w ramach prac Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Sroka R., Abec-Domańska A. (2018). Standardy etyczne i socjalne przepustką dla małych i średnich przedsiębiorstw do współpracy z dużymi klientami, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa

Sroka R. (2015). Dobry menedżer wie, o co chodzi, w: Etyka w HR. Doświadczenia we współpracy z firmami w zakresie wdrażania normy SA8000, red. N. Syrzycka-Mlicka, ICAN Institute, Warszawa

Sroka R. (2015). Standardy etyczne w badaniach, w: Etyka w HR. Doświadczenia we współpracy z firmami w zakresie wdrażania normy SA8000, red. N. Syrzycka-Mlicka, ICAN Institute, Warszawa

Sroka R. (2015). Firmowy system etyczny, w: Etyka w HR. Doświadczenia we współpracy z firmami w zakresie wdrażania normy SA8000, red. N. Syrzycka-Mlicka, ICAN Institute, Warszawa

Sroka R. (redakcja oraz koordynacja tłumaczenia), (2013). Norma SocialAccountability 8000. Polskie wydanie normy SA8000 wraz z przewodnikiem oraz komentarzami, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa

Sroka R. (2017). Zasada niepowodowania cierpienia w etyce biznesu, [w:] Obojętność i wrażliwość w życiu publicznym, red. J. Mysona-Byrska, J. Synowiec, Kraków: WN UPJPII 2017

Sroka R. (2016). Etyka biznesu – od idei praw człowieka do narzędzi zarządzania, w: Etyka w organizacji – filozofia, kultura, zarządzanie, red. Ł. Burkiewicz, J. Kucharski, Wydawnictwo WAM, Kraków

Sroka R. (2016). Etyka transparentności w biznesie – od wymieszania do odróżniania. Nowe wyzwania raportowania na rynku kapitałowym, w: Etyka biznesu i zrównoważony rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne. Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w organizacjach i gospodarce, red. Jonek-Kowalska I., Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, Zabrze

Sroka R. (2020). Dialog z interesariuszami jako podstawowy element współczesnych standardów etyki biznesu. Próba pogłębienia argumentacji etycznej, Ethos 33 (2020) nr 1 (129), s. 236 – 253. 

Sroka R. (2019). Zgłaszanie nadużyć w przedsiębiorstwach (whistleblowing) – aspekty etyczny, prawny i zarządczy, Etyka 58, NR 2/2019, s. 120 – 141.

Sroka R. (2019). „Doregulacja” – nieprecyzyjność prawa jako przyczyna nowego sposobu przejawiania odpowiedzialności za wyznaczanie standardów postępowania przez organizacje branżowe w procesie samoregulacji, Annales. Etyka w życiu gospodarczym 22 (2), s. 71-83.

Sroka R. (2018). Samoregulacja biznesowa w zakresie etyki biznesu firm zachodnich jako odpowiedź na łamanie praw pracowniczych w Chinach, Człowiek i Społeczeństwo, Tom XLVI, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 145 – 158. 

Sroka R. (2018). Etyka biznesu kanadyjskiego filozofa Chrisa MacDonalda, Diametros 16 (61), s. 72-82. 

Sroka R. (2018). Po co firmie kodeks etyki? W kręgu mitów na temat kodeksów etyki, w: Zarządzanie z ludzką twarzą Personalizm jako narzędzie rozwoju firm, organizacji i instytucji publicznych, Laboratorium Więzi, Warszawa, s.105 – 115.

Sroka R. (2014). Etyka biznesu – wyzwania HR, w: Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne, red. Ratnicyn K., wydanie specjalne w ramach Harvard Business Review Polska, nr 138, s. 2 – 8.

Sroka R. (2014). Prawa człowieka: nowy obszar wyzwań regulacyjnych dla biznesu – wyzwania HR, w: Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne, red. Ratnicyn K., wydanie specjalne w ramach Harvard Business Review Polska, nr 138, s. 16 – 21. 

Sroka R. (2014). Biznes widziany przez pryzmat etyki społecznej, w: Etyka w firmie – czego obawiają się menedżerowie, red. Zakrzewska L., dodatek do: Harvard Business Review Polska, nr 132, s. 2 – 7.

Sroka R. (2013). Granice odpowiedzialności, w: Etyka w zarządzaniu: rozszerzenie granic odpowiedzialności, red. Świerżewski Ł., wydanie specjalne w ramach Harvard Business Review Polska, nr 127, s. 2 – 7.

Sroka R. (2013). Whistleblowing, czyli zapobieganie zagrożeniom, w: Etyka w zarządzaniu: rozszerzenie granic odpowiedzialności, red. Świerżewski Ł., wydanie specjalne w ramach Harvard Business Review Polska, nr 127, s. 26 – 31.

Sroka R. (2013). Kodeks etyczny to za mało, w: Jak zbudować kulturę etyczną w firmie, red. Świerżewski Ł., wydanie specjalne w ramach Harvard Business Review Polska, nr 123, s. 8 – 13.

Sroka R. (2018). Organizacje pracodawców jako krytyk moralnego wymiaru życia gospodarczego, Prakseologia nr 160/2018, s. 103 – 121.

Sroka R. (2018). Propozycje aktualnych tematów dla dydaktyki przyszłych kadr menedżerskich w zakresie etyki biznesu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, rok LXXIX, zeszyt 4 – 2017, s. 253 – 266.

Sroka R. (2015). Cele Zrównoważonego Rozwoju – plan działań na rzecz ludzi i planety, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, s. 1 – 12. 

Sroka R., Żołnowski, B. (2017). Przeciwdziałanie korupcji, w: Sroka R. (red.), Raportowanie niefinansowe: wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, EY, GES, Warszawa, Strony 37- 43.

Sroka R. (2017). Prawa człowieka – zrozumieć zakres odpowiedzialności, w: Sroka, R. (red.), Raportowanie niefinansowe: wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, EY, GES, Warszawa, s. 49- 53. 

Sroka R. (2017). Zarządzanie ryzykami niefinansowymi w łańcuchu dostaw, w: Sroka, R. (red.), Raportowanie niefinansowe: wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, EY, GES, Warszawa, s. 60 – 63. 

Sroka R. (2021). Nowa odsłona etyki bankowej, Global Compact Network Poland, Warszawa.